Zkoušky a zápočty

ZS 2020/2021

Dějiny starověkého Řecka a Říma

Forma zkoušení:

Písemná zkouška – formou akademické (evropské) eseje (vysvětlení toho, co je to akademická esej viz níže na konci stránky)

Student si vybere jedeno téma (viz níže)

Rozsah eseje: 5 normostran ( 9.000 znaků vč. mezer)

Esej odešle do 17. ledna 2021 na email: falatkova@ktf.cuni.cz

Zapíše se na termín 25. ledna 2021 od 10:15.

Hodnocena bude obsahová i formální stránka.

V případě nutnosti přepracování student esej opraví dle připomínek:

do 24. ledna 2021 a zapíše se na první opravný termín 1. února 2021 od 10:15

do 1. února 2021 a zapíše se na druhý opravný termín 8. února 2021 od 10:15

Témata:

1. Od počátků k Homérovi

2. Archaické období (cca. 800–500 př. n. l.)

3. Městské státy – Atény a Sparta

4. Demokracie a perské války

5. Předřímská Itálie a nejranější období starověkého Říma

6. Římská republika a ovládnutí Itálie

7. Punské války

8. Řím a helenistická království na východě

9. Od reformy bratří Gracchů po krizi římské republiky

10. Gaius Iulius Caesar a konec římské republiky

11. Římský principát

12. Od nástupu flaviovské dynastie po vládu Marka Aurelia

Co je to vědecká /akademická (evropská) esej?

KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky: [čtení a psaní odborných textů ve společenských a humanitních oborech]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s 21-24. viz odkaz

HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika mluvené a psané češtiny. (odborný styl) viz odkaz