Seminář z dějin českého středověku I

Anotace

V semináři bude představena Kosmova kronika (Chronica Bohemorum), která je považována za zásadní pramen k českým středověkým dějinám. Zvláštní pozornost bude věnována pojetí národa u Kosmy a starým českým mýtům. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a intepretaci tohoto pramene. Seminář proběhne v pěti tematických blocích. Seminář volně navazuje na látku probíranou v ZS 2020/2021.

Program semináře

5. 10.

Úvodní hodina: Představení, rozdělení referátu, organizační záležitosti

19. 10.

Odborná exkurze semináře na Pražský hrad: Sraz u sochy T. G. M. ve 12:30 (pozor termín se ještě může změnit, kvůli domluvení prohlídky)

https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/mapa-hradu

9. 11.

1) Představení kroniky a její autorství: Kosmova kronika, struktura, autorství, přehled dosavadního bádání o Kosmově kronice, Dušan Třeštík, Marie Bláhová, János M. Bak

2) Kosmova kronika jako historický pramen: Rukopisná tradice, obsah kroniky, edic a ukázky překladů, výhody a nevýhody jednotlivých řešení

Referáty:

1) Struktura Kosmovy kroniky (členění, obsah jednotlivých knih, nejstarší rukopisy, edice)

2) Klášter sv. Jiří v Kosmově kronice

Četba:

Marie Bláhová – Martin Wihoda (eds.) – Kosmas, Kronika Čechů, Předmluva, s. 5–23. odkaz →

Dušan TřeštíkKosmas, Kosmas jako historik, s. 58–68. odkaz →

Dušan Třeštík – Kosmas, Kosmas jako literát, s. 69–77. odkaz

7. 12.

1) Kosmas a jeho pojetí národa: Analýza vybraných pasáží z první knihy

2) Staré české mýty u Kosmy: Analýza vybraných pasáží z první knihy

Referát:

1) Pojetí národa u Kosmy

2) Staré české mýty u Kosmy

Četba:

Bak, J. – Rychterová, P. (eds.)Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum, Cosmas’s readings and the Liege tradition odkaz →

Poslech ukázky z první knihy (viz níže)

Rozhovor tří historiků: Staré pověsti české odkaz →

4. 1.

Shrnutí probrané látky a udělování zápočtů

Povinná a doporučená literatura

Povinná literatura

Bláhová, M. – Hrdina, K., Kosmova kronika česká. Praha, 2005.

Třeštík, D., Kosmas. Praha, 1966.

Třeštík, D. Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení, Praha, 1968.

Doporučená literatura

Bak, J. (ed.), Cosmas, Chronicle of Czechs, Budapešť, 2020. (zejm. úvodní studie)

Bláhová, M., Dějepisectví latinského středověku, in: P. Spunar a kol. Kultura českého středověku, Praha, 1995. (s. 135–160.)

Bláhová, M., O Kosmovi a jeho kronice, in: Kosmova kronika česká, Praha, 2012. (s. 211–245)

Kalhous, D., Bohemi. Prozesse der Identitätsbildung in frühpřemyslidischen Ländern (bis 1200). Wien, 2018.

Kopal, P., „I kdyby snad byl toho dne drahého otce pochoval, byl by se jistě musil smáti“: Humor a smích v Kosmově Kronice, in: Evropa a Čechy na konci středověku: Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi (eds. Eva Doležalová – Robert Novotný – Pavel Soukup). Praha, 2004. (s. 369–382)

Nechutová, J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha, 2000. (s. 67–83) Švanda, L., K recepci antiky v Kosmove kronice, in: Graeco-Latina Brunensia 14, 2009, s. 331–340.

Wihoda, M., Kosmova kronika a počátky českého historického myšlení, in: Kosmas: Kronika Čechů. Praha, 2011. (s. 5–20).

Wolverton, L., Cosmas of Prague: Narrative, Classicism, Politics. Washington, D.C., 2015.

Žemlička, J., Přemyslovci, Jak žili, vládli, umírali. Praha, 2005.

+ Další díla v překladech, která budou probírána v hodinách

Antická díla (vybrané pasáže):

Horatius – Ars Poetica, Carmina, Epistles, Epodes, Satires

Lucanus – Pharsalia

Ovidius – Metamorphoses

Sallustius – De coniuratione Catilinae, Bellum Iugurthinum

Vergilius – Aeneis, Eclogae

Středověká díla (vybrané pasáže):

Kanovník Vyšehradský

Mnich Sázavský

Vincencius a Jarloch

Poždavky k zápočtu

Aktivní účast na semináři, domácí příprava, referát s prezentací.

Témata referátů:

Struktura Kosmovy kroniky (členění, obsah jednotlivých knih, nejstarší rukopisy, edice) – zadáno

Prolog jako etiketa středověkého díla (funkce literárních topoi)

Kosmova narativní strategie (literární charakteristika textu)

Pojetí národa u Kosmy – zadáno

Staré české mýty u Kosmy – zadáno

Klášter sv. Jiří v Kosmově kronice – zadáno

Mediální soubory

Ukázka z Kosmovy kroniky (zdroj: Český rozhlas)