Seminář z dějin evropského středověku I

Anotace

V semináři budou formou mikrosond představeny vybrané písemné narativní historické prameny k dějinám od raného středověku do 14. století. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možné užít k analýze a intepretaci těchto pramenů. Vedle klasických přístupů budou představeny i současné trendy, které přináší například digital humanities.

Program semináře

11. 10. Úvodní hodina: Představení, rozdělení referátu, organizační záležitosti

18. 10. Úvod do problematiky: Latinská medievistika v Česku a v zahraničí, ediční řady, digitální databáze, nakladatelství, pracoviště, medievistické akce a přednášky

25. 10. Obraz Jeruzaléma (část I): Poutnictví v raném středověku, kulturně-historická situace ve Svaté zemi v raném středověku, žánry a typy poutnické literatury, historické mapy a rekonstrukce, Ukázky z různých žánrů: Itinerarium Egeriae (Itinerář), Jeroným – Epistula 108 (dopis), Poutník z Piacenzy (Itinerář s deskriptivními pasážemi), Adomnán z Iony („fiktivní“ cestopis)

Referát: Colonia Aelia Capitolina a římský urbanismus

Četba:

Jacques Le Goff – Encyklopedie středověku, Poutnictví, s. 504–514 odkaz →

Adomnán z Iony – De locis sanctis (Cz) odkaz →

1. 11. Obraz Jeruzaléma (část II): Vycházka na Petřín a Karlovo náměstí ke kapli Božího hrobu (cca 3 hodiny místo 2 seminářů)

8. 11. Život v klášteře (část I): Raně středověké kláštery jako střediska vzdělanosti, řeholní pravidla, denní rytmus raně středověkých mnichů, Plán ze Sankt Gallen, Kontinentální a ostrovní monasticismus (iro-skotské kláštery a Columba Starší a Columba Mladší)

Referát: Liturgie hodin ve středověku

Četba:

Jacques Le Goff – Encyklopedie středověku, Mniši a řeholníci (zejm. vývoj v pozdní antice a raném středověku), s. 392–404 odkaz →

Benediktova řehole, Prolog, Druhy mnichů, Opat, Poslušnost, Mlčenlivost, Pokora, Noční odpočinek mnichů, Vyloučení a přestupky, Soukromý majetek mnichů, Přijímání hostí, Bratři poslaní na cestu (Cz) odkaz →

Jacques Le Goff – Encyklopedie středověku, Mniši a řeholníci (zejm. situace v raně středověkém Irsku), s. 392–404 odkaz →

Adomnán z Iony Vita Columbae, pouze II.28 (s. 81–82) odkaz →

22. 11. Ideální panovník (část I): Karel Veliký a jeho obraz v Einhardově Vita Caroli, panovnické „zrcadlo“, Karel IV. a jeho autobiografické dílo Vita Caroli IV., středověká autobiografie

Referát: Středověká autobiografie

Četba:

Einhard Vita Caroli (kapitoly: 16–28) odkaz →

Karel IV.Vita Caroli IV. (kapitoly: III, 27–29, VIII, s. 38–43) odkaz →

6. 12. Ideální panovník (část II): Vycházka na Karlov (místo 2 seminářů cca 3 hodiny)

Referát: Karlov a Nové Město pražské (v terénu)

13. 12. Zprávy o Roku tisíc: Středověká eschatologie a milenarismus, středověký čas, Znamení konce světa ve středověkých kronikách, Georges Duby

Referát: Liturgický rok

Četba:

Jacques Le Goff – Encyklopedie středověku, Středověká eschatologie a milenialismus (Cz), s. 146–155 odkaz →

Rodulfus Glaber – Dějiny v čase milénia (Historiarum libri quinque ab anno incarnationis DCCCC usque ad annum MXLIV) odkaz →

20. 12. Pouť do Santiga de Compostela: Vznik poutního místa v Santiagu de Compostella, hlavní poutní cesty do Santiaga, mapy, Liber sancti Iacobi – první příručka pro poutníky do Santiaga

Referát: Poutní cesty do Santiaga de Compostela

Četba:

The Pilgrim´s Guide to Santiago de Compostela I, Introduction, s. 11–26. (Eng) odkaz →

Liber sancti Iacobi. In: The Pilgrim´s Guide to Santiago de Compostela II, s. 22–53 (Lat/Eng) odkaz →

4. 1. Shrnutí probrané látky a udělování zápočtů

Seznam povinné a doporučené literatury

Povinná literatura

Nechutová, J. – Stehlíková, D., Stručné dějiny latinské literatury středověku. Praha, 2013. (především oddíly věnované narativním pramenům)

Leonardi, C., Středověká latinská literatura (6. – 15. století): příručka. Praha, 2014. (především oddíly věnované narativním pramenům)

Doporučená literatura

Berschin, W., Griechisch-lateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu Nikolaus von Kues,
Bern – München,1980, Nachdruck Tübingen 2015. (oddíly věnované probírané látce)

Brunhölzl, F., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, München, 1992. (oddíly věnované probírané látce)

Effros B., – Moreira, I. (eds.), The Oxford Handbook of the Merovingian World, Oxford, 2020. (zejm. Part V Merovingian written culture)

Duby, G., Rok tisíc, Praha, 2007.

Fox, Y., Power and Religion in Merovingian Gaul: Columbanian Monasticism and the Frankish Elites, Cambridge, 2014.

Lawrence, C. H., Dějiny středověkého mnišství, Brno, 2001. (zejm. s. 23–84).

Mantello, F. A. C. – Rigg, A.  G., Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide, Washington, 1999. (zejm. Biography, Hagiography, Historiography, Travel literature)

McKitterick, R., History and Memory in the Carolingian World, Cambridge, 2004. (zejm. 1. Introduction: History and memory in the Carolingian world, 2. Carolingian history books, 3. Paul the Deacon’s Historia langobardorum and the Franks, 9. The reading of history at Lorsch and St Amand, 10. Texts, authority and the history of the church)

Ohler, N., Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha 2002.

+ Díla v překladech, která budou probírána v hodinách:

Adomnán z Iony – De locis sanctis, Vita Columbae

Benedikt z Nursie – Regula sancti Benedicti

Egeria – Itinerarium

Einhard – Vita Caroli Magni

Eucherius – De situ Hierusolimae

Fredegarova kronika

Jeroným – Epistula CVIII (ad Eustochium)

Liber sancti Iocobi, 5. kniha

Pavel Diákon – Historia Langobardorum

Poutník z Piacenzy – Itinerarium

Řehoř z Tours – Historia Francorum

Rudolfus Glaber – Historiarum libri quinque

Theodosius – De situ Terre sanctae

Poždavky k zápočtu

Aktivní účast na semináři, domácí příprava, referát s prezentací.

Témata referátů:

25. 10. Colonia Aelia Capitolina a římský urbanismus

8. 11. Liturgie hodin ve středověku

6. 12. Karlov a Nové město pražské

22. 11. Středověká autobiografie

13. 11. Liturgický rok

20 12. Poutní cesty do Santiaga de Compostela

Mediální soubory

Mozaika z Madaby

Chrám Božího Hrobu

Plán ze Sankt Gallen