Seminář středověké literatury I

Anotace

Na ukázkách ze stěžejních děl latinské literatury si přiblížíme vývoj jednotlivých literárních žánrů a typů od raného středověku do konce otonské renesance. Ve výkladu bude užita kombinace chronologického a tematického přístupu. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a intepretaci literárních textů daného období. Vedle klasických přístupů budou představeny i současné trendy, které přináší například digital humanities. (Seminář bude pokračovat také v LS 2021/2022)

Program semináře

4. 10. Úvodní hodina: Představení, rozdělení referátu, organizační záležitosti

11. 10. Úvod do problematiky: Představení základní literatury a pomůcek ke studiu, latinská medievistika v Česku a v zahraničí, ediční řady, digitální databáze, nakladatelství, pracoviště, medievistické akce a přednášky

18. 10. Úvod do studia středověké literatury: Historický kontext – raný středověk, vulgární a křesťanská latina, gramatické školy, sedm svobodných umění,  „temná staletí“, benediktinské kláštery a písemná kultura

Referát: Sedm svobodných umění

25. 10. Antika a středověk: Jak charakterizovat středověkou literaturu? Základní žánry a typy středověkých textů, porovnání s antickými žánry, nové žánry, církevní otocové a jejich recepce ve středověku

Referát: Církevní otcové a jejich recepce ve středověku (přesun na 8. 11.)

Četba: Augustinus – Confessiones, VI. kniha, s. 255–299 (Lat/Cz) odkaz → (přesun na 8. 11.)

1. 11.Poslední Říman“ Boethius a autoři na přelomu antiky a středověku: Itálie: Boethius, Cassiodorus, Benediktova řehole, Galie: Řehoř Veliký, Iohannes Cassianus, Řehoř z Tours, Venatius Fortunatus, Fredegarova kronika

Referáty: Kronika Řehoře z Tours (přesun na 8. 11.)

Četba: Boethius – Consolatio Philosophiae (přesun na 8. 11.)

8. 11. Přenos antického vědění – literatura v Hispánii a ostrovní vzdělanost: Hispánie: Isidor ze Sevilly, Britské ostrovy: Columba Starší, Columba Mladší, Adomnán z Iony, Gildas Sapiens

Referát: Středověká encyklopedie – představení žánru

22. 11. Kláštery jako hlavní centra raně středověké vzdělanosti: Úvod do literatury karolinské renesance, hlavní centra vzdělanosti, skriptoria, karolinská minuskula, ukázky z digitalizovaných karolinských rukopisů, digitalizace rukopisných fondů a jejich internetová prezentace u nás a v zahraničí

Referát: Raně středověké skriptorium

Četba:

Četba: Benediktova řehole, Prolog, Druhy mnichů, Opat, Poslušnost, Mlčenlivost, Pokora, Noční odpočinek mnichů, Vyloučení a přestupky, Soukromý majetek mnichů, Přijímání hostí, Bratři poslaní na cestu (Cz) odkaz →

6. 12. Karolinská renesance a dvůr Karla Velikého: seminář se uskuteční v rámci vycházky na Karlov (místo 2 seminářů, cca 3 hodiny), První léta vlády Karla Velikého, Paulus Diaconus, Alcuin, Einhard a panovnické zrcadlo

Četba: Einhard – Vita Caroli (kapitoly: 16–28) odkaz →

13. 12. Literatura na raně středověkých Britských ostrovech: Šíření vzdělanosti v Anglii, založení školy v Canterbury, Andhelm, Bonifác, Beda Ctihodný, Anglosaští misionáři v Evropě, Bonifác, ukázky z rukopisů, edic a četba

Referát: Beda Ctihodný a jeho obraz raně středověkých Britských ostrovů

Četba: Beda Ctihodný – Historia ecclesiastica gentis Anglorum (bude upřesněno)

20. 12. Počátky raně středověkého dramatu: Duchovní drama, textová kritika v rámci medievistického bádání, Jak se vyznat v kritické edici? Digitální edice a jejich výhody, prezentace na internetu, propojení obrázků s textem

Referáty: Textová kritika, Visitatio sepuchri

Četba: Visitatio sepuchri (bude upřesněno)

3. 1. Shrnutí probrané látky a udělování zápočtů

Seznam povinné a doporučené literatury

Povinná literatura

Nechutová, J. – Stehlíková, D., Stručné dějiny latinské literatury středověku. Praha, 2013.

Leonardi, C., Středověká latinská literatura (6. – 15. století): příručka. Praha, 2014.

Doporučená literatura

Berschin, W., Griechisch-lateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu Nikolaus von Kues, Bern – München,1980, Nachdruck Tübingen 2015. (oddíly věnované probírané látce)

Brunhölzl, F., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, München, 1992. (oddíly věnované probírané látce)

Curtius, E. R., Evropská literatura a latinský středověk. Praha, 1998.

Effros B., – Moreira, I. (eds.), The Oxford Handbook of the Merovingian World, Oxford, 2020. (zejm. Part V Merovingian written culture)

Hexter, R. – Townsen, D. (eds.), The Oxford Handbook of Medieval Latin Literature, Oxford, 2012. (zejm. IV. Styles and genre)

Mantello, F. A. C. – Rigg, A.  G., Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide, Washington, 1999. (zejm. Part three)

McKitterick, R., History and Memory in the Carolingian World, Cambridge, 2004. (zejm. 1. Introduction: History and memory in the Carolingian world, 2. Carolingian history books, 3. Paul the Deacon’s Historia langobardorum and the Franks, 9. The reading of history at Lorsch and St Amand, 10. Texts, authority and the history of the church)

+ Latinská díla daného období v překladech

Poždavky k zápočtu

Aktivní účast na semináři, domácí příprava, referát s prezentací.

Témata referátů:

25. 10. Církevní otcové a jejich recepce ve středověku

8. 11. Středověká encyklopedie – představení žánru

22. 11. Raně středověké skriptorium

13. 12. Beda Ctihodný a jeho obraz raně středověkých Britských ostrovůí

20. 12. Textová kritika, Visitatio sepulchri

Mediální soubory