Seminář středověké literatury I

Anotace

Na ukázkách ze stěžejních děl latinské literatury si přiblížíme vývoj jednotlivých literárních žánrů a typů od raného středověku do konce otonské renesance. Ve výkladu bude užita kombinace chronologického a tematického přístupu. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a intepretaci literárních textů daného období. Vedle klasických přístupů budou představeny i současné trendy, které přináší například digital humanities. (Seminář bude pokračovat také v LS 2020/2021)

Program semináře

5. 10. Úvod do problematiky: Latinská medievistika v Česku a v zahraničí, ediční řady, digitální databáze, nakladatelství, pracoviště, medievistické akce a přednášky

12. 10. Úvod do studia středověké literatury: Historický kontext – raný středověk, vulgární a křesťanská latina, gramatické školy, sedm svobodných umění,  „temná staletí“, benediktinské kláštery a písemná kultura

Četba:

Jacques Le GoffEncyklopedie středověku, heslo: Literatura a literatury, s. 356–367 (Cz) odkaz →

19. 10. Základní žánry a typy latinských textů: Kdy začíná středověk? Nové žánry, porovnání s antickými žánry

Četba:

Claudio LeonardiStředověká latinská literatura, Hranice středověku, s. 23–27 (Cz) odkaz →

Augustinus Confessiones, VI. kniha, s. 255–299 (Lat/Cz) odkaz →

26. 10. Literatura tzv. přechodného období (6. – 7. století, část I): Itálie: Boethius, Cassiodorus, Benediktova řehole, Galie: Řehoř Veliký, Iohannes Cassianus, Řehoř z Tours, Venatius Fortunatus, Fredegarova kronika

Četba:

Benediktova řehole, Prolog, Druhy mnichů, Opat, Poslušnost, Mlčenlivost, Pokora, Noční odpočinek mnichů, Vyloučení a přestupky, Soukromý majetek mnichů, Přijímání hostí, Bratři poslaní na cestu (Cz) odkaz →

2. 11. Literatura tzv. přechodného období (6. – 7. století, část II): Hispánie: Isidor ze Sevilly, Britské ostrovy: Columba Starší, Columba Mladší, Adomnán z Iony, Gildas Sapiens

Četba:

Řehoř z ToursHistoria Francorum, O skandále v klášteře v Poitiers, O rozsudku vyneseném nad Chrodieldou a Basinou, O jejich vyobcování z církve, s. 426–433 (Cz) odkaz →

Adomnán z IonyVita Columbae, pouze II.28 (s. 81–82) odkaz →

9. 11. Literatura tzv. přechodného období (8. století, část I): Šíření vzdělanosti v Anglii, založení školy v Canterbury, Andhelm, Bonifác, Beda Ctihodný, ukázky z rukopisů, edic a četba

Četba:

Claudio Leonardi Středověká latinská literatura, 8. století, s. 70–82 (Cz) odkaz →

23. 11. Literatura tzv. přechodného období (8. století, část II): Anglosaští misionáři v Evropě, Bonifác, první léta vlády Karla Velikého, dvůr Karla Velikého, Paulus Diaconus, Alcuin

Četba:

Claudio Leonardi Středověká latinská literatura, 8. století, s. 82–100 (Cz) odkaz →

30. 11. Literatura karolinské renesance (9. století, část I): Úvod do literatury karolinské renesance, hlavní centra vzdělanosti, skriptoria, karolinská minuskula, ukázky z digitalizovaných karolinských rukopisů

Četba:

Černý, Václav – Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti (1). Středověk (kapitola: Renesance irská, karolínská, otonská (s. 30–52), zejm. část věnovaná karolínské renesanci: s. 36–43) odkaz →

7. 12. Literatura karolinské renesance (9. století, část II): Einhard, panovnické zrcadlo, digitalizace rukopisných fondů a jejich internetová prezentace u nás a v zahraničí

Četba:

Einhard – Vita Caroli (kapitoly: 16–28) odkaz →

14. 12. Literatura otonské renesance (10. století, část I): Úvod do literatury otonské renesance, textová kritika v rámci medievistického bádání

Četba:

Claudio Leonardi Středověká latinská literatura, 10. století, s. 182–197 (Cz) odkaz →

21. 12. Literatura otonské renesance (10. století, část II): Duchovní drama, Jak se vyznat v kritické edici? Digitální edice a jejich výhody, prezentace na internetu, propojení obrázků s textem

Četba:

Hrotsvitha Sapientia (Cz) odkaz →

4. 1. Shrnutí probrané látky a udělování zápočtů

Seznam povinné a doporučené literatury

Povinná literatura

Nechutová, J. – Stehlíková, D., Stručné dějiny latinské literatury středověku. Praha, 2013.

Leonardi, C., Středověká latinská literatura (6. – 15. století): příručka. Praha, 2014.

Doporučená literatura

Berschin, W., Griechisch-lateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu Nikolaus von Kues, Bern – München,1980, Nachdruck Tübingen 2015. (oddíly věnované probírané látce)

Brunhölzl, F., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, München, 1992. (oddíly věnované probírané látce)

Curtius, E. R., Evropská literatura a latinský středověk. Praha, 1998.

Effros B., – Moreira, I. (eds.), The Oxford Handbook of the Merovingian World, Oxford, 2020. (zejm. Part V Merovingian written culture)

Hexter, R. – Townsen, D. (eds.), The Oxford Handbook of Medieval Latin Literature, Oxford, 2012. (zejm. IV. Styles and genre)

Mantello, F. A. C. – Rigg, A.  G., Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide, Washington, 1999. (zejm. Part three)

McKitterick, R., History and Memory in the Carolingian World, Cambridge, 2004. (zejm. 1. Introduction: History and memory in the Carolingian world, 2. Carolingian history books, 3. Paul the Deacon’s Historia langobardorum and the Franks, 9. The reading of history at Lorsch and St Amand, 10. Texts, authority and the history of the church)

+ Latinská díla daného období v překladech

Prezentace ke stažení