Nauka o pramenech středověku

Anotace

Cílem kurzu je představení a klasifikace základních typů středověkých pramenů, a to jak diplomatických, tak narativních. Ve výkladu bude užit chronologicko-tematický přístup. Zvláštní pozornost bude věnována vyprávěcím pramenům české provenience, zejména legendám a kronikám. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a interpretaci těchto pramenů. V rámci výkladu i praktické části budou představeny také ukázky z rukopisů a edic.

Program přednášky a semináře

5. 10. Úvodní hodina: Představení, rozdělení referátu, organizační záležitosti

12. 10. Úvod do problematiky: Představení základní literatury a pomůcek ke studiu, latinská medievistika v Česku a v zahraničí, ediční řady, digitální databáze, nakladatelství, pracoviště, medievistické akce a přednášky

19. 10. Klasifikace historických pramenů: Představení jednotlivých typů pramenů, dějiny vydávání pramenů v zahraničí a v českých zemích, ukázky z nejvýznamnějších edičních řad

Referát: Počátky vydávání pramenů v českých zemích (Palacký, Emler)

26. 10. Diplomatické a právní prameny: Typy jednotlivých písemností, ediční řady, regestáře, digitální databáze a jejich výhody (MGH, Czech Sources on-line, Monasterium, Regesta Imperii aj.)

Referát: Ediční řada Regesta Bohemiae et Moraviae – historie a současnost

2. 11. Memoriální prameny: Nekrologia, martyrologia, kalendária, libri vitae

Referát: Nekrologia a martyrologia – příklady z pozdně středověkých Čech

9. 11. Hagiografická literatura: Definice, struktura, narativní postupy, topoi, nejdůležitější představitelé žánru hagiografie (Jeroným, Sulpicius, Adomnán, Zlatá legenda aj.)

Referát: Žánr hagiografie ve středověku a hlavní představitelé

16. 11. Hagiografické prameny bohemikální provenience: Václavské, ludmilské a prokopské legendy

Referát: Kristiánova legenda – představení pramene, badatelská tradice, rukopisy, edice a překlady

23. 11. Klasifikace středověkých kronik: Světová kronika, národní kronika, klášterní kronika aj., hlavní představitelé (Eusebius, Orosius, Řehoř z Tours, Beda Ctihodný, Isidor ze Sevilly, Pavel Diaconus, národní kroniky středoevropského prostoru aj.)

Referát: Středověká kronika – návaznost a antiku, vývoj žánru ve středověku

30. 11. Kosmova kronika a její pokračovatelé: Představení kroniky, první a druhé pokračování Kosmovo, nejvýznamnější rukopisy, edice, překlady

Referát: Rukopisná tradice Kosmovy kroniky

7. 12. Klášterní kroniky českého středověku a Dalimilova kronika: Vincencius a Jarloch, Letopisy Hradišťsko-Opatovické, Kronika žďárského kláštera, Dalimilova kronika jako svod starších kronik

Referát: Zbraslavská kronika a její autorství

14. 12. Kroniky doby Karla IV.: František Pražský, Beneš Krabice, Jan Marignola, Neplach, Pulkava

Referát: Kronika Beneše Krabice z Weitmile jako pramen k poznání doby lucemburské

21. 12. Středověká biografie a autobiografie: definice žánru, Karel IV., Milíč, Arnošt z Pardubic, Jan z Jenštejna

Referát: Biografie a autobiografie – návaznost na antiku, vývoj žánru ve středověku

4. 1. Pozdně středověké kroniky: Husitské kroniky a Staré letopisy české

Referát: Staré letopisy české a jejich vydání Františkem Palackým

Povinná a doporučená literatura
Povinná literatura

Bartoš, J. – Kovářová, S., Nauka o historických pramenech, Olomouc, 2005.

Nechutová, J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha, 2000.

Petráň, J., Úvod do studia dějepisu. [Díl] 3. Nauka o historických pramenech. Praha, 1983.

Doporučená literatura

Berschin, W., Griechisch-lateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu Nikolaus von Kues, Bern – München,1980, Nachdruck Tübingen 2015. (oddíly věnované probírané látce)

Bláhová, M., Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. 3, Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota. Praha, 1995, s. 11–89.

Bláhová, M., Klasifikace předhusitských narativních pramenů české provenience, in: 200 let pomocných věd historických na FF UK, Praha 1988, s. 165–199.

Bláhová, M., Historická literatura v českých knihovnách přemyslovského období. In: Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka,  Praha, 1992, s. 11–24.

Brunhölzl, F., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, München, 1992. (oddíly věnované probírané látce)

Curtius, E. R., Evropská literatura a latinský středověk. Praha, 1998.

Doležalová, L. – Dragoun, M. – Ctibor, J. (edd.), Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, Praha, 2017.

Hexter, R. – Townsen, D. (eds.), The Oxford Handbook of Medieval Latin Literature, Oxford, 2012. (zejm. IV. Styles and genre)

Kernbach, A.,  Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku. K dějepisectví přemyslovského období. Brno 2010.

Mantello, F. A. C. – Rigg, A.  G., Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide, Washington, 1999. (zejm. Part three)

Nechutová, J. – Stehlíková, D., Stručné dějiny latinské literatury středověku. Praha, 2013.

Wattenbach, W. – Levison, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Vorzeit und Karolinger. Heft 1, Die Vorzeit. Von den Anfängen bis zur Herrschaft der Karolinger. Weimar, 1952.

Wattenbach, W. – Holzmann, R., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Die Zeit der Sachsen und Salier. Erster Teil, Das Zeitalter des Ottonischen Staates (900–1050). Darmstadt, 1978.

Wattenbach, W. – Holzmann, R., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Die Zeit der Sachsen und Salier. Zweiter Teil, Das Zeitalter des Investiturstreits (1050–1125), Darmstadt 1978.

Wattenbach, W. – Holzmann, R., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Die Zeit der Sachsen und Salier. Dritter Teil, Italien (1050–1125). England (900–1135). Nachträge zum ersten und zweiten Teil. Darmstadt, 1971.

Požadavky k zápočtu

Aktivní účast, domácí příprava, referát s prezentací

Témata referátů:

19. 10. Počátky vydávání pramenů v českých zemích (Palacký, Emler)

26. 10. Ediční řada Regesta Bohemiae et Moraviae – historie a současnost

2. 11. Nekrologia a martyrologia – příklady z pozdně středověkých Čech

9. 11. Žánr hagiografie ve středověku a hlavní představitelé

16. 11. Kristiánova legenda – představení pramene, badatelská tradice, rukopisy, edice a překlady

23. 11. Středověká kronika – návaznost a antiku, vývoj žánru ve středověku

30. 11. Rukopisná tradice Kosmovy kroniky

7. 12. Zbraslavská kronika a její autorství

14. 12. Kronika Beneše Krabice z Weitmile jako pramen k poznání doby lucemburské

21. 12. Biografie a autobiografie – návaznost na antiku, vývoj žánru ve středověku

4. 1. Staré letopisy české a jejich vydání Františkem Palackým

Mediální soubory