Dějiny starověkého Řecka a Říma

Anotace

Kurz poskytuje přehled dějin antického Řecka a Říma od období Mínojské civilizace po vládu Marka Aurelia. Na dané dějinné období budeme nahlížet z různých perspektiv, chronologicko-tematický výklad politických dějin bude doplněn o přehled kulturního a náboženského vývoje. Na přednáškový cyklus volně navazují další kurzy zaměřené na pozdější dějinná období.

Program přednáškového cyklu

6. 10. Úvod do problematiky, Od počátků k Homérovi: Přírodní podmínky – geografie, klima, Mínojská civilizace (cca. 1800–1500 př. n. l.), Mykénská civilizace (cca. 1500–1150 př. n. l.), Temná staletí (cca. 1150–800 př. n. l.), Ilias a Odyssea

13. 10. Archaické období (cca. 800–500 př. n. l.): Aténská Polis, Kolonizace, Vzdělanost, Zákony, Písemná kultura

20. 10. Městské státy – Atény a Sparta: Historie Sparty, Spartská výchova, společenské uspořádání Sparty, Spartský politický systém, Socio-ekonomická situace v 6. stol. př. n. l., Solón – básník a mudrc, Peisistratos a řecká tyranie

27. 10. Demokracie a perské války: Konec aténské tyranie a demokratická revoluce, Kleisthenovy reformy, Hérodotos a tvorba historického psaní, Perské války – od Iónského povstání (499–494 př. n. l.) po bitvu u Marathonu (490 př. n. l.), Themistocles a aténská flotila, bitvy u Thermopyl, Salamis (480 př. n. l.) a Plataea (479 př. n. l.)

3. 11. Předřímská Itálie a nejranější období starověkého Říma: Geografické podmínky, založení Říma, Etruskové, studium map, doba královská (753–509 př. n. l.), Raný Řím do roku 500 př. n. l., Raně římská společnost, náboženství a hodnoty, Livius

10. 11. Římská republika a ovládnutí Itálie: Vzestup římské republiky (509–287 př. n. l.), Secessio plebis a Zákon dvanácti desek (5. stol. př. n. l.), Polybius, dobytí a sjednocení Itálie a jeho dopad (509–264 př. n. l.), Galská invaze, Livius

24. 11. Punské války: První punská válka (264–241 př. n. l.), počátky budování zámořského impéria, meziválečné období, Druhá punská válka (218–201 př. n. l.), Třetí punská válka (149–146 př. n. l.), Polybius a Livius, studium map

1. 12. Řím a helenistická království na východě: Války a imperialismus na východě (200–133 př. n. l.), Římský imperialismus na západě (200–133 př. n. l.), Důsledky dobývání, Transformace římské společnosti (264–133 př. n. l.), Livius, Plutarchos

8. 12. Od reformy bratří Gracchů po krizi římské republiky: Bratři Gracchové a boj o pozemkovou reformu (133–121 př. n. l.), Plutarchos, Appiános, Politika rozdělení, rozpad systému (121-88 př. n. l.), Marius a Sulla – občanská válka (88–78 př. n. l.), Plutarchos, Krize římské republiky (78–60 př. n. l.), Sallustius

15. 12. Gaius Iulius Caesar a konec římské republiky: Vzestup Caesara (60–52 př. n. l.), Galské války, Vítězství a prohry (50–44 př. n. l.), Plutarchos, poslední dny republiky (44–30 př. n. l.)

22. 12. Římský principát: Augustův principát (29 př. n. l. – 14 n. l.), Systém vlády, kulturní a společenské důsledky Augustových reforem, Julsko-klaudijská dynastie, Tiberus a Caligula (14–41), Tacitus, Suetonius, Claudius, Nero a konec julsko-klaudiské dynastie (41–68), Tacitus

5. 1. Od nástupu flaviovské dynastie po vládu Marka Aurelia: Flaviovští císaři Vespasian, Titus a Domitianus, Krize principátu a reforma (69–96), Tacitus, “dobří” císaři Nerva, Traján, Hadrián, Antoninus Pius a Marcus Aurelius (96–180), Lactantius

Seznam povinné a doporučené literatury

Povinná literatura

Marek, V. – Oliva, P. – Charvát, P., Encyklopedie dějin starověku, Praha, 2008. (především Řecko, Řím)

Pečírka, J., Dějiny pravěku a starověku, I-II. Praha, 1989. (především Řecko, Řím)

Doporučená literatura

Bagnell Bury, J. (ed.), The Cambridge Ancient History. Cambridge, 1970-.

Bednaříková, J., Stěhování národů. Praha, 2003.

Bleicken, J., Athénská demokracie. Praha, 2002.

Canfora, Luciano, Gaius Iulius Caesar, Praha 2007.

Češka, J., Zánik antického světa, Praha, 2000.

Kepartová, J., Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře. Praha 2005.

Oliva, P., Zrození evropské civilizace. Praha, 1995.

Vernant, J.-P., Řecký člověk a jeho svět. Praha 2005.