ZS 2020/2021

Povinné předměty ZS 2020/2021

Dějiny starověkého Řecka a Říma

Kurz poskytuje přehled dějin antického Řecka a Říma od období Mínojské civilizace po vládu Marka Aurelia. Na dané dějinné období budeme nahlížet z různých perspektiv, chronologicko-tematický výklad politických dějin bude doplněn o přehled kulturního a náboženského vývoje. V přednáškách budou promítány také audiovizuální ukázky zaměřené zejména na všední život starověkých Řeků a Římanů. Stranou nezůstane ani studium pramenů významných řeckých a římských historiografů, teoretiků státu a významných politiků (Platón, Polybios, Livius, Tacitus, Sallustius, Caesar, Marcus Aurelius, Lactancius aj.). Na přednáškový cyklus volně navazují další kurzy zaměřené na pozdější dějinná období.

(KHIS033)

Povinně volitelné předměty ZS 2020/2021

Seminář středověké literatury I

Na ukázkách ze stěžejních děl latinské literatury si přiblížíme vývoj jednotlivých literárních žánrů a typů od raného středověku do konce otonské renesance. Ve výkladu bude užita kombinace chronologického a tematického přístupu. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a intepretaci literárních textů daného období. Vedle klasických přístupů budou představeny i současné trendy, které přináší například digital humanities. (Seminář bude pokračovat také v LS 2020/2021)

(KLIT018)

Seminář z dějin evropského středověku I

V semináři budou formou mikrosond představeny vybrané písemné narativní historické prameny k dějinám raného středověku. Ve výkladu bude užit tematický přístup. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možné užít k analýze a intepretaci těchto pramenů.

(KHIS042)

Seminář z dějin českého středověku I

V semináři bude představena Kosmova kronika (Chronica Bohemorum), která je považována za zásadní pramen k českým středověkým dějinám. Zvláštní pozornost bude věnována Kosmově narativní strategii a adaptaci předchozích literárních vzorů. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a intepretaci tohoto pramene. Nedílnou součástí výkladu bude recepce kroniky ve středověku.

(KHIS186, KHIS112)

Ota II. (955–983)