Papers

Papers

2020

Obraz svatých míst v Peregrinatio Egeriae a Adomnánově De locis sanctis

Picture of Holy Places in Peregrinatio Egeriae and Adomnán’s De Locis Sanctis

(Draft with co-author Jiří Šubrt)

2018

Adomnánova narativní strategie ve Vita Columbae. Fakta nebo fikce?

Adamnán’s narrative strategy in Vita Columbae. Facts or fiction?

In: Nevidíme, co nevíme. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Praha 2018, s. 279–281.

2013

Husova staročeská postila v latinském překladu

Latin Translation of Master John Hus’s Оld Czech Cycle of Sunday Sermons

In: Usta ad Albim Bohemica, 2013, 13, 1, s. 31–36.

2011

K vybraným problémům latinsko-staroslověnské lístkové kartotéky z archivní pozůstalosti V. Tkadlčíka

Towards Selected Aspects of Latin-Old Church Slavonic Card Index Catalog of V. Tkadlčík´s Archival Estate

In: Bohemica Olomucensia 2, Olomouc 2011, s. 52–57.

Reviews

2019

Recenze: Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria, pars VIII (1364–1378), fasciculus II (1367–1369). Lenka Blechová (ed.)
In: Český časopis historický, 2019, 4.

2018

Recenze: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Lucie Doležalová – Michal Dragoun – Jan Ctibor (edd.)

In: Český časopis historický, 2018, 116, 1, s. 211–214.

Posters

2017

Utváření obrazu Jeruzaléma  v Adomnánově itineráři De locis sanctis

Formation of  Jerusalem’s image in Adomnán’s itinerary De locis sanctis