Český překad / Czech Translation

Ukázka českého překladu

(Example of Czech translation)

(DLS, III, 3)

III. Kostel, v němž se nalézá kříž Páně

1. Nesmíme však pomlčet o mimořádně slavném kamenném kruhovitém kostelu[1] podivuhodné velikosti v témže městě. Podle toho, co uvádí sv. Arculf, jenž jej navštěvoval po dlouhý čas, je trojitý a od základů se v něm zdvíhají tři stěny, nad nimiž se klene do výše nádherná kupole.[2] 2. Klenba je nesena velkými oblouky a mezi každou z výše zmíněných stěn je široký prostor, který je vhodný k prodlévání nebo i modlení se k Pánu. Uvnitř na severní straně lze spatřit obrovskou a překrásnou skříň[3], v níž je uložen dřevěný relikviář[4] uzavřený dřevěným víkem, jenž obsahuje spásné dřevo z kříže, na němž byl ukřižován a trpěl za spásu lidského rodu náš Vykupitel.[5] Podle svatého Arculfa bývá tento slavný relikviář spolu se svým drahocenným pokladem jednou za rok po dobu tří po sobě následujících dnů vystavován na zlatém oltáři. 4. Oltář, jenž se nachází v kruhovitém kostele, je dva lokty dlouhý a jeden loket široký. 5. Pouze tři dny každý rok, říkám, tři po sobě následující dny, je kříž Páně vyjmut a umístěn na oltář. 6. Což je o večeři Páně. V tento den, když se otevře přesvatá schránka, císař a vojáci vstoupí do kostela, přistoupí k oltáři a políbí spásný kříž.[6] 7. Jako první ze všech se skloní vládce světa, a políbí jej. Poté přistupují jeden po druhém další podle svého postavení a věku a s úctou políbí kříž. 8. Následujícího dne, což je pátek před Velikonoci, pak přistupují členky královské družiny, ctihodné paní i obyčejné ženy ve výše uvedeném pořadí a uctivě jej políbí. 9. Třetího dne, tedy o Velikonoční sobotě, pak přichází biskup a po něm celý klér se strachem a rozechvěním a jeden po druhém se vší úctou políbí vítězné dřevo, jež je uloženo v relikviáři. 10. Poté, co je toto svaté a radostné líbání posvátného kříže u konce, je posvátný relikviář uzavřen a společně s uctívaným pokladem přenesen zpět do skříně. 11. Je třeba mít také na paměti, že existují ne dva, ale tři kratší kusy dřevěného kříže, jež pochází z příčného trámu a z dlouhého trámu, který byl rozříznut na dvě stejné části.[7] 12. Když se otevře schránka vychází z těchto tří kusů posvátného dřeva podivuhodná vůně, jako by se v ní shromáždila zázračná sladkost všech květin. Zaplaví a potěší každého, kdo se nachází uvnitř kostela, neboť během uvedeného období jej lidé navštěvují a zdržují se něm. 13. Ze suků těchto tří trámů totiž vytéká voňavá tekutina podobná oleji, která způsobuje, že všichni příchozí z různých končin uvnitř cítí přesladkou vůni, o níž byla řeč.[8] 14. I nepatrná kapka této tekutiny, pokud jí jsou pomazáni lidé trpící jakoukoli chorobou nebo onemocněním, je zcela uzdraví. Ale tento popis je již dostačující.


[1] Lat. rotunda eclesia, cf DLS I, 2.

[2] Chrám byl původně koncipován obdobně jako Boží hrob v Jeruzalémě, což vyplývá i z Adomnánova popisu. (viz DLS I, 2, 3). Jedná se o stavbu s kruhovitým půdorysem v byzantském stylu, která byla vystavěna na místě staršího chrámu (vybudovaného mezi 335–415), jíž nechal vybudovat Justinián I., nový kostel byl vysvěcen r. 537.

[3] Lat. armarium.

[4] Lat. capsa.

[5] Jedná se o relikvie pocházející ze Svatého kříže, o jehož objevení podává Adomnán zprávu v první knize DLS, cf. DLS I, 5.

[6] Líbání (lat. osculatio) relikvií bylo jedním z častých projevů zbožnosti. Tato praktika je v DLS zmíněna rovněž na několika dalších místech, cf. např. DLS I, 7, 3.

[7] Není zcela jasné odkud Adomnán tuto informaci převzal. Z některých starších pramenů však vyplývá, že Svatý kříž byl opravdu rozdělen, avšak pouze na dvě části. Jedna jeho část byla uložena v Jeruzalémě a jedna v Konstantinopoli. Zmínka o rozdělení jedné z nejposvátnějších křesťanských relikvií na tři části však může být rovněž interpretována obrazně jako symbol Boží trojice, cf. Guagnano 2008, s. 255.

[8] Jedná se o obvyklý topos vyskytující se v popisu relikvií, cf. např. Greg. Magnus, Dial. IV., 47 (PL 77, 408B). Skutečnost, že z ostatků vychází přesladká vůně (lat. flagrantia suauissimi odoris), zvyšuje u čtenáře důvěru v jejich zázračné schopnosti.